COMMITMENT PROFESSIONALISM EXPERIENCE

תמונת אווירה של המשרד

המשרד דורג במדריכי הדירוג:

מחלקת הליטיגציה במשרד נתן מאיר ושות' מוכרת כאחת המחלקות המובילות והמקצועיות בתחומה ובעלת ניסיון רב שנים בייצוג לקוחות בכל הערכאות ובהליכים שונים (לרבות בהליכי גישור ובוררות) - החל מגורמים עסקיים מרכזיים במשק, תאגידים ממשלתיים וגופי שלטון מקומי וכלה בתאגידים מסחריים מוכרים, ישראליים ובינלאומיים. מחלקת הליטיגציה במשרד עוסקת בייצוג בתביעות אזרחיות - מסחריות בערכאות המשפט השונות ובכל שלבי ההתדיינות, לרבות מתן ייעוץ משפטי-אסטרטגי בסכסוכים מסחריים וכן ייצוג ומתן ייעוץ משפטי בתחום הליטיגציה המינהלית, התובענות הייצוגיות ובליטיגציה בתחום התכנון והבניה. כמו כן, מעניקה מחלקת הליטיגציה מענה וליווי משפטי ללקוחות המעוניינים בפתרון סכסוכים באמצעות מנגנוני סכסוכים אלטרנטיביים (ADR), בדגש על ניהול הליכי גישור ובוררות. צוות מחלקת הליטיגציה, בראשותו של עו"ד גיורא בן טל, הנו בעל מומחיות, ניסיון וידע רב שנים והוא עוסק בייצוג וליווי משפטי בכל תחומי המשפט האזרחי, לרבות תחומי החברות (סכסוכי שליטה), המקרקעין, הרשויות המקומיות, תכנון ובנייה, ארנונה והיטלים, דיני הגנת הצרכן, בנקים, דיני חוזים, דיני איכות הסביבה ועוד.

  • +תובענות ייצוגיות

    לצוות מחלקת הליטיגציה במשרד נתן מאיר ושות' ניסיון רב שנים בייצוג ומתן ייעוץ משפטי בתחום התובענות הייצוגיות, ובין היתר, בניסיון רב בייצוג ומתן ייעוץ משפטי בנושא זה לרשויות מקומיות ולתאגידים בתחום הקמעונאות בעניינים מגוונים ושונים, לרבות נושאי  ארנונה, מיסוי, דיני הגנת הצרכן, דיני תקשורת, דיני איכות הסביבה וכו'.

  • +ליטיגציה מנהלית

    מחלקת הליטיגציה במשרד נתן מאיר ושות' מתמחה בייצוג בפני כלל הערכאות המינהליות השונות (לרבות בעתירות לבג"צ ובעתירות לבתי המשפט המחוזיים בשבתם כבתי משפט מינהליים, וכן בפני ועדות ערר וועדות לתכנון ובניה), בעיקר בנושאי שלטון מקומי, מכרזים, תכנון ובנייה ורישוי עסקים. בין לקוחות משרד נתן מאיר ושות' בתחום זה, ניתן למנות גופים של השלטון המקומי (כדוגמת החברה למשק וכלכלה והחברות הבנות שלה), אותם מייצג המשרד בהליכי תקיפת מכרזים, תובענות מינהליות וכיוצ"ב; מרכז השלטון המקומי, רשויות מקומיות וועדות סטטוטוריות שונות.

  • +ליטיגציה של דיני תכנון ובניה

    מחלקת הליטיגציה במשרד מתמחה בייצוג ומתן ייעוץ משפטי בהליכים שונים ומגוונים בתחום התכנון והבניה, ובכלל זה ייצוג בעררים בפני ועדות ערר שונות, בהתנגדויות, בתובענות לפי חוק התכנון והבניה, בערעורים מינהליים, ועוד.