COMMITMENT PROFESSIONALISM EXPERIENCE

תמונת אווירה של המשרד

המשרד דורג במדריכי הדירוג:

מחלקת המשפט המינהלי במשרד נתן מאיר ושות' הינה אחת המחלקות המובילות בארץ המתמחה בייעוץ וטיפול משפטי בתחום מורכב זה, הן עבור גופים ציבוריים והן עבור גופים פרטיים. למחלקה ניסיון רב שנים בכלל תחומי המשפט המינהלי בדגש על תחום דיני המכרזים, והיא מייצגת במשך שנים רבות גופים של השלטון המקומי וכן גופים פרטיים בפני גורמים ממשלתיים שונים, לרבות גורמי רגולציה שונים (הממונה על ההגבלים העסקיים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ועוד). מחלקת המשפט המינהלי במשרד מעניקה את שירותיה בקשת רחבה של נושאים, ביניהם: ארנונה, היטלים, אגרות וחוקי עזר. נוסף על כך, מעניק המשרד ייעוץ שוטף בתחום זה, לרבות כתיבת חוות דעת וייצוג בעתירות מינהליות ובוועדות סטטוטוריות שונות. צוות מחלקת המשפט המינהלי, אשר בראשו עומדת עו"ד ענת גפני, הינו צוות מיומן בעל חשיבה משפטית יצירתית, המסייע ללקוחות המשרד בטיפול בבעיות  בתחום ומוצא פתרונות העולים בקנה אחד עם צרכיהם המשתנים. בין לקוחות מחלקת המשפט המינהלי במשרד נמנות עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, תאגידי מים וביוב, ארגונים מקצועיים בשלטון המקומי, תאגידים כלכליים של השלטון המקומי ועוד.

  • +דיני מכרזים

    מחלקת המשפט המינהלי במשרד נתן מאיר ושות' מעניקה ייעוץ וליווי משפטי שוטף לגופים ציבוריים רבים בתחום דיני המכרזים ונוסף על כך, מייצגת גופים עסקיים המשתתפים במכרזים שונים ומגוונים,  לרבות בשלב הגשת ההצעה למכרז ובשלב עתירות כנגד החלטות ועדת המכרזים ותוצאות המכרז. עיקר פעילותה של המחלקה היא בליווי לקוחותיה הציבוריים בהליכי מכרזים פומביים על כל שלביהם לרבות, עריכה וכתיבה של מסמכי המכרז,  בדיקה משפטית של ההצעות במכרז, ליווי ועדת המכרזים בתפקידיה ומתן יעוץ שוטף ללקוחותיה במסגרת ההסכמים שנכרתו מכוח המכרז. המחלקה אף מייעצת ללקוחות עסקיים של המשרד בקשר עם הגשת הצעות למכרז ומעניקה להם ליווי בכל הליכי המכרז עד לסיומו. למחלקה ניסיון נרחב ורב שנים בייצוג משפטי בעתירות מינהליות בענייני מכרזים. מחלקת המשפט המינהלי מלווה באופן שוטף ומעניקה ייעוץ משפטי לאחת החברות הגדולות במשק הישראלי – החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי (וכן לחברות הבנות שלה), אשר מעניקה שירותים משקיים וכלכליים עבור כלל הרשויות המקומיות בישראל באמצעות פרסום מכרזי מסגרת פומביים.