COMMITMENT PROFESSIONALISM EXPERIENCE

תמונת אווירה של המשרד

המשרד דורג במדריכי הדירוג:

משרד נתן מאיר ושות' הוא אחד המשרדים המוכרים בישראל בתחום השלטון המקומי, ועוסק בליווי שוטף של שלל גופים, עריכה וליווי של מכרזים, מתן חוות דעת משפטיות, ניהול הליכי ליטיגציה על כל סוגיהם, ניסוח חוקי עזר עירוניים ואף השתתפות בהליכי חקיקה שונים בכנסת ובוועדות הכנסת. מחלקת השלטון המקומי במשרד, בהובלת עו"ד גרשון רוטשילד, מורכבת מצוות עורכי דין מנוסים המעניקים ייצוג משפטי בכלל הערכאות האזרחיות והמנהליות (בית המשפט הגבוה לצדק ובתי המשפט לעניינים מנהליים). בקרב לקוחות המשרד נמנות רשויות מקומיות וארגונים ארציים ואזוריים של שלטון מקומי, ביניהם עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, מושבים וקיבוצים, איגודי ערים, חברות עירוניות, חברות כלכליות, תאגידי מים וביוב, ארגונים מקצועיים של בעלי תפקידים סטטוטוריים, תאגידים כלכליים מרכזיים של השלטון המקומי בתחומי הכלכלה והמחשוב ועוד. ייחודו של המשרד טמון ביכולת הסינרגטית הגבוהה של קיום שיתופי פעולה בין מחלקת השלטון המקומי לבין יתר מחלקות המשרד כגון ליטיגציה ונדל"ן, נתון המאפשר להעניק שירות מקיף ונרחב לכל עניין משפטי המובא לפתחו של המשרד.

 • +תשתיות עירוניות

  משרד נתן מאיר ושות' מעניק ייצוג וליווי לגופים ממשלתיים, גופים מוניציפליים וכן לגופים פרטיים, בכל הנוגע לפיתוח, הקמה ותפעול של תשתיות בהיקפים נרחבים. למשרד התמחות ייחודית בפיתוח והקמה של תשתיות מוניציפליות רחבות היקף, ובתוך כך המשרד ליווה ומלווה רשויות מקומיות קטנות כגדולות, תאגידים עירוניים כלכליים ואיגודי ערים בפיתוח מתחמי מגורים, פרויקטים ציבוריים (כגון: מוסדות חינוך, תיאטראות, אצטדיונים וכיו"ב) ומתחמי תעסוקה (מסחר ומשרדים), התקשרויות ב"הסכמי גג" בין רשויות מקומיות לבין רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ומשרד השיכון והבינוי, וכן בהקמת מתקנים למערכות מים וביוב ולטיהור שפכים, ועוד כיוצא באלה. תחום התשתיות במשרד, בהובלת עו"ד איתן רוטשילד, מורכב מצוות עורכי דין מנוסים, והוא מעניק ליווי משפטי מלא לפרויקטים ומיזמים כאמור, לרבות עריכת מכרזים וחוזי התקשרות עם מתכננים, יועצים וקבלנים לצורך תכנון וביצוע של התשתיות והמיזמים השונים וכן ליווי משפטי שוטף. בנוסף מעניק המשרד ייצוג משפטי של לקוחותיו בפני ערכאות שיפוטיות אזרחיות ומנהליות וכן בפני ועדות התכנון השונות. בנוסף, לצוות המחלקה ניסיון רב וייחודי, בייעוץ וטיפול משפטי בתחום המלונאות, תוך התמחות רבת שנים בהיבטים שונים הנוגעים להסכמי ניהול מלונאיים. במסגרת זאת מלווה צוות תחום התשתיות לקוחות בייזום, הקמה וניהול של בתי מלון ברחבי הארץ, וכן מתן טיפול משפטי שוטף ללקוחותיו בתחום המלונאות.

 • +דיני רשויות מקומיות

  מזה שנים, משמשת מחלקת השלטון המקומי במשרד נתן מאיר ושות' כיועץ המשפטי המרכזי של רשויות מקומיות רבות. במסגרת זו, מעניקה המחלקה ייעוץ וליווי משפטי שוטף לעיריות, ייעוץ וטיפול בפרויקטים רחבי היקף לרבות הקמת מתחמי מסחר קניות ותיירות, טיפול בהכנת מכרזים, ליווי חוזים והתקשרויות עם צדדים שלישיים וטיפול בהליכים משפטיים שונים בכל הערכאות כולל הליכי גישור ובוררות. נוסף על כך, המחלקה עוסקת בהדרכה וייצוג בנושאי חיוב אישי של נושאי משרה ברשויות המקומיות, ליווי בקשר עם דוחות ביקורת של מבקר המדינה וגופי ביקורת אחרים, ועוד.

 • +חברות כלכליות

  מחלקת השלטון המקומי מלווה מספר חברות כלכליות ומשמשת עבור חלקן כיועץ משפטי ראשי מזה שנים. המחלקה מעניקה לחברות ליווי משפטי בתחומים שונים, לרבות להקמת פרויקטים בהיקף מצרפי של מיליארדי שקלים,  ביצוע מכרזים, טיפול בחוזים והתקשרויות, טיפול בנושאי מקרקעין מורכבים והכנת תכניות איחוד וחלוקה (פרצלציה) ורישומן בספרי המקרקעין, וכן ייצוג בהליכים משפטיים של החברות אל מול ערכאות משפטיות שונות.

 • +רגולציה מוניציפאלית

  מחלקת השלטון המקומי מעניקה ייצוג וליווי לגורמי השלטון המקומי השונים בפני גורמים ממשלתיים וגורמי רגולציה שונים, לרבות המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ומשרד הפנים, וכן מעניקה ייעוץ בכל הנוגע לחקיקה עירונית ובמקביל מלווה גופי שלטון מקומי בהליכים אלו.